BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. május 8., hétfő 15:36

Hirdetmény önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására Balatonkenese belterület 1027/A hrsz.
A Hirdetmény kiírója:
Balatonkenese Város Polgármestere
8174 Balatonkenese Béri B. Ádám tér 1.

 

Hirdetmény célja:
Balatonkenese Város Önkormányzatának tulajdonát képező Balatonkenese belterületi 1027 hrsz. alatti földingatlanon álló, az ingatlan-nyilvántartásban Balatonkenese belterületi 1027/A hrsz. alatt nyilvántartott 25 m2 alapterületű üzlethelyiség megnevezésű építmény ellenérték fejében történő bérbeadása egyfordulós pályázat útján.

 

Hirdetmény tárgya:
Balatonkenese 1027 hrsz. (a természetben a 8174 Balatonkenese, Fő u. 4.) földterületen álló 1027/A hrsz.  25 m2 alapterületű üzlethelyiség ellenérték fejében történő bérbeadása elsősorban üzleti profilú tevékenység céljából.

 

Pályázó lehet:
Pályázatot egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság nyújthat be. Magánszemély kizárólag a nyertessége esetére alapítandó gazdasági társasága nevében pályázhat.

 

Pályázat személyes úton történő benyújtásának /postára adásának végső határideje: 2017. május 15. 16.00 óra

 

Pályázat személyes úton történő benyújtásának helye és módja: Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatala (8174 Balatonkenese, Béri B. Ádám tér 1.). A pályázatot cégszerűen aláírva, sérülésmentes, lezárt borítékban 1 eredeti példányban szükséges benyújtani. A borítékon szükséges feltüntetni: „Pályázat ajánlat az 1027/A hrsz. üzlethelyiség bérbevételére” valamint „Határnapig nem felbontandó” feliratokat.

 

Pályázat postai úton történő benyújtása esetén a pályázat postázási címe és módja: Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatala cím: 8174 Balatonkenese, Béri B. Ádám tér 1. A pályázatot cégszerűen aláírva, sérülésmentes, lezárt borítékban 1 eredeti példányban szükséges benyújtani. A borítékon szükséges feltüntetni: „Pályázat ajánlat az 1027/A hrsz. üzlethelyiség  bérbevételére” valamint „Határnapig nem felbontandó” feliratokat.

 

 

 

Ajánlati kötöttség időtartama:
Az ajánlati kötöttség lejáratának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 30 naptári napig tart.

 

 
A bérelhető ingatlan adatai:
·       Balatonkenese 1027 hrsz. (a természetben a 8174 Balatonkenese, Fő u. 4.) földterületen álló 1027/A hrsz.  25 m2 alapterületű üzlethelyiség.
·       Az épületrészben végezhető tevékenység: elsősorban üzleti tevékenység.
·       Műszaki állapot: vízzel, villannyal rendelkezik.
·       A bérleti időtartam: határozott idejű bérlet mely a Bérleti szerződés aláírásától 2017. november 30-ig tart.
·       A bérleti időtartamra vonatkozó minimális bérleti díj: 25.000 Ft/naptári hónap
 

 

Eredményhirdetés várható időpontja és helye:
2017. május 23.
 
A polgármesteri döntést követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázati ajánlatok közül az összességében legjobb árajánlatot adó pályázó lesz a nyertes ajánlattevő. Amennyiben az eljárás nyertese visszalép a szerződéstől, úgy az ajánlatkérő a második helyen álló ajánlatot hirdeti ki nyertesnek.

 

A pályázatok elbírálására jogosult:
Balatonkenese Város Polgármestere.

 

A pályázók pénzügyi, gazdasági alkalmassága igazolására kért adatok és tények:
A pályázónak a pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolására a következő dokumentumokat kell a pályázattal együtt benyújtania:
·       gazdasági társaságok esetében az előző évi mérleg másolata,
·       egyéni vállalkozók esetében az előző évi adóbevallás másolata,
·       30 napnál nem régebbi igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem rendelkezik lejárt határidejű köztartozással (adó, járulék, pótlék, bírság, vám, helyi adó, adók módjára behajtandó köztartozás).

 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
·       olyan pályázó nyújtotta be azt, aki nem jogosult részt venni a pályázaton,
·       a pályázat a Hirdetményben szereplő határidő lejárta után került benyújtásra,
·       a pályázat nem felel meg a Hirdetményben foglaltaknak, illetve a pályázat jogszabályba ütközik,
·       a pályázat a bérleti díjat nem egyértelműen határozza meg, vagy azt más pályázathoz (ajánlathoz) köti,
·       olyan pályázó nyújtotta be, akinek az Önkormányzattal szemben lejárt tartozása van, vagy aki szerződésben foglalt vállalásait nem teljesítette.
·       a pályázó olyan jellegű tevékenységet kíván végezni az üzlethelyiségben, melyet a kiíró nem talál megfelelőnek.
 
Egyéb információk, előírások:
·       Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
·       A pályázó elfogadó nyilatkozatot köteles tenni és benyújtani a pályázati kiírás mellékletét képező Bérleti szerződés tervezetben meghatározott feltételek tekintetében.
·       A pályázatban szerepelnie kell az üzlethelyiségben tervezett tevékenység pontos megnevezésének és tartalmi ismertetésének.
·       Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat olyan személyeknek kell aláírniuk, akik jogosultak az ajánlattevő, illetve a nyilatkozattevő nevében kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. A képviseleti jogosultságot a pályázati anyag részeként szükséges igazolni aláírási címpéldány hiteles másolatának benyújtásával.
·       Balatonkenese Város Önkormányzat a Hirdetmény mellékletét képező Bérleti szerződést a pályázati eljárás nyertesével köti meg. Amennyiben a pályázatot kiíró az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köt szerződést.
·       A kiíró fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát arra az esetre, ha a kiíró megítélése szerint a benyújtott pályázatok egyike sem felel meg az elvárásainak.
·       Ha a nyertes pályázó gazdasági társaság, a társaság tagjai és ügyvezetői a bérleti szerződés aláírásával készfizető kezességet vállalnak a Bérlőnek a Bérbeadóval szembeni fizetés kötelezettségeinek teljesítésére.
·       Ha a nyertes pályázó egyéni vállalkozó, a kiíró megfelelő biztosítékot igényelhet a szerződéskötést megelőzően a Bérbeadóval szembeni fizetési kötelezettség teljesítésének biztosítására.
·       Az ingatlanon csak úgy végezhető tevékenység, hogy az nem járhat az épület, építmény átalakításával. A tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, valamint annak teljes költsége a Bérlőt terheli.
·       Kiíró az ingatlan megtekintését előzetes egyeztetés alapján biztosítja.

 

A pályázatot az alábbi dokumentumokkal együtt szükséges benyújtani:
·       1. sz. melléklet: Ajánlati nyilatkozat / Felolvasó lap
·       2. sz. melléklet: Köztartozás mentességre vonatkozó igazolások
·       3. sz. melléklet: Aláírási címpéldány hiteles másolata
·       4. sz. melléklet: Cégkivonat illetve vállalkozói igazolvány másolata
·       5. sz. melléklet: Nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás alatt, tevékenységét nem függesztette fel vagy nem függesztették fel
·       6. sz. melléklet: Elfogadó nyilatkozat a bérleti szerződés tervezet tekintetében

 


 

Balatonkenese, 2017. 05.08.
Tömör István sk.
polgármester
Balatonkenese Város Önkormányzata

Forrás: Önkormányzati sajtószolgálat

MTI nonprofit Zrt. 2009  © Minden jog fenntartva.